Pricavyverklaring

Privacyverklaring Kindercoach Simone/Jouw Krachtige Kind

Kindercoach Simone

Kindercoach Simone, gevestigd aan Elzenbos 19, 4191 MR Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Kindercoach Simone

www.jouwkrachtigekind.nl

Elzenbos 19

4191 MR Geldermalsen

06 208 51 696

simone@jouwkrachtigekind.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kindercoach Simone/Jouw Krachtige Kind verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk). Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via simone@jouwkrachtigekind.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kindercoach Simone verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of aanbiedingen
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Kindercoach Simone analyseert jouw surfgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Kindercoach Simone verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kindercoach Simone neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kindercoach Simone) tussen zit.

Kindercoach Simone gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Active Campaign en in de toekomst mogelijk andere mailingsystemen om je te mailen met precies die informatie die past bij je websitebezoekersprofiel. Het gaat er dan om of je mails opent en op welke links in die mail je klikt. Hiermee zie ik wat je belangstelling is. Op basis daarvan kan ik je andere mails gaan sturen. Als je bijvoorbeeld een halfjaar geen mails opent, kan ik vragen of je nog wel geïnteresseerd bent en je mogelijk verwijderen.

 

Google Analytics voor het optimaliseren van mijn website. In principe is dat alleen te herleiden naar een IP-adres. Vooralsnog gebruik ik je IP-adres niet, maar alleen de totaalgegevens, bijvoorbeeld hoe vaak een bepaalde pagina is bezocht.

 

LinkedIn: ik zie wanneer je mijn profiel hebt bezocht (wanneer je dat niet hebt afgeschermd in LinkedIn) en ik kan je benaderen als je in mijn doelgroep valt.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kindercoach Simone bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonlijke gegevens: Zo lang als ik jou nog zie als een potentiële klant of tot je mij verzoekt de gegevens te verwijderen > Om nieuwe klanten te werven.

Gegevens voor facturatie: Wettelijke bewaartermijn van 7 jaar > Voor de belasting.

Reacties op mijn blog: Zo lang mijn website in de lucht blijft en het blogartikel relevant is > om nieuwe klanten te werven.

Referenties op mijn website: Zo lang mijn website in de lucht blijft en de referentie relevant is > om nieuwe klanten te werven.

Inloggegevens: Zo lang je lid bent van mijn programma’s > om mijn dienst voor jou uit te voeren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kindercoach Simone deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kindercoach Simone blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kindercoach Simone jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

De boekhouder: voor het verwerken van de betalingen

De webbouwer: voor het onderhouden van de website

De emailmarketingadviseur: voor het onderhouden van de emailmarketing

Met hen hebben we overeenkomsten afgesloten die erop neerkomen dat ze onze werkwijze en jouw privacy op eenzelfde manier respecteren zoals wij dat zelf doen.

Daarnaast hebben Active Campaign en Google contact met Kindercoach Simone en daardoor mogelijk inzage in jouw gegevens. Met hen hebben we standaard overeenkomsten afgesloten.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kindercoach Simone gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kindercoach Simone gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Facebook

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Kindercoach Simone en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar simone@jouwkrachtigekind.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Kindercoach Simone zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Kindercoach Simone wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kindercoach Simone neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via simone@jouwkrachtigekind.nl